Положення про Ревізійну комісію ГРОНУ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Президією ГРОНУ
протокол № 2
від 26 травня 2005 р.

Положення про Ревізійну комісію
Всеукраїнської громадської організації
“Громадська Рада освітян і науковців України”

1. Загальні положення

1.1 Це Положення розроблене на основі чинного законодавства України та Статуту Всеукраїнської громадської організації “Громадська Рада освітян і науковців України” (далі – ГРОНУ) і визначає статус, склад, повноваження Ревізійної комісії, процедуру обрання та порядок роботи членів Ревізійної комісії.
1.2 Це положення затверджується Президією ГРОНУ і може бути змінене або скасоване лише нею.

2. Склад, термін повноважень членів Ревізійної комісії

2.1 Ревізійна комісія є органом, що здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю ГРОНУ.
2.2 Ревізійна комісія підзвітна з’їзду і організовує виконання його рішень.
2.3 У своїй діяльності Ревізійна комісія керується чинним законодавством України, Статутом ГРОНУ, цим Положенням і рішеннями, прийнятими з’їздом ГРОНУ.
2.4 Ревізійна комісія обирається з’їздом з числа членів ГРОНУ у кількості 7 осіб терміном на 5 років. Висунення осіб для обрання в члени Ревізійної комісії здійснюється в порядку, передбаченому ст. 3 цього Положення.
2.5 Виконуючими обов’язки голови, заступника і членів Ревізійної комісії, які вибули та/або не мають можливості з тих чи інших підстав виконувати свої обов’язки, обирає конференція. Виконуючі обов’язки обираються на термін повноважень членів Ревізійної комісії.
2.6 Член Ревізійної комісії не може одночасно бути членом Правління, Президії або іншою посадовою особою ГРОНУ.
2.7 Одна і та сама особа може обиратися членом Ревізійної комісії на необмежену кількість разів.
2.8 Член Ревізійної комісії може бути відкликаний до закінчення терміну повноважень Ревізійної комісії рішенням Президії.

3. Порядок висунення осіб для обрання в члени Ревізійної комісії. Обрання членів Ревізійної комісії

3.1 Право висувати кандидатури для обрання в члени Ревізійної комісії мають:

 • члени ГРОНУ
 • органи управління ГРОНУ.

3.2 Будь-який з членів ГРОНУ має право висунути свою кандидатуру для обрання в члени Ревізійної комісії.
3.3 Пропозиції щодо висунення (самовисунення) осіб для обрання в члени Ревізійної комісії можуть подаватися органу, що скликає з’їзд, з метою складення необхідного переліку кандидатів та підготовки бюлетенів для голосування. Прийом пропозицій припиняється до початку з’їзду ГРОНУ.
3.4 Під час проведення з’їзду кандидатури для обрання в члени Ревізійної комісії можуть висуватися лише у випадку, якщо попередньо висунуті кандидати не набрали достатньої кількості голосів, в результаті чого виникли вакансії у складі Ревізійної комісії.
3.5 Якщо висунення (самовисунення) осіб для обрання в члени Ревізійної комісії відбуваються безпосередньо на з’їзді ГРОНУ – пропозиції щодо обрання подаються голові з’їзду.
3.6 Кандидати в члени ревізійної комісію повинні мати професійну підготовку (педагогічну, фінансово-економічну), досвід роботи не менш, ніж 3 роки, в галузі, в якій діє ГРОНУ, а також досвід роботи на керівних посадах.
3.7 Загальна кількість осіб, які висуваються для обрання в члени Ревізійної комісії, повинна не менш ніж на 2 особи перевищувати чисельний склад цього органу. Встановлений Положенням.
3.8 Під час виборів Ревізійної комісії голосування проводиться щодо кожної кандидатури окремо, але єдиним бюлетенем для голосування.
3.9 Член Ревізійної комісії вважається обраним, якщо за нього проголосували члени, які беруть участь у з’їзді, та володіють у сукупності більш ніж 50% голосів.
Якщо зазначену кількість голосів набрала більша кількість осіб, ніж це передбачено п. 2.4 цього Положення, обраними вважаються перші 7 осіб, які набрали більше голосів відносно інших.
Якщо зазначену кількість голосів набрала менша кількість осіб, ніж це передбачено п. 2.4 цього Положення, довибори членів Ревізійної комісії проводяться в порядку, передбаченому цим Положенням.
Якщо жодна з кандидатур, внесених до списків для голосування, не набрала зазначеної кількості голосів, проводиться висунення нових кандидатур та нове голосування в порядку, передбаченому цим Положенням. При цьому особи, щодо яких вже проводилося голосування, можуть висуватися повторно.

4. Функції , права та обов’язки Ревізійної комісії

4.1 Ревізійна комісія ГРОНУ у відповідності з покладеними на неї завданнями контролює та перевіряє фінансово-господарську діяльність ГРОНУ.
Під час виконання своїх функцій Ревізійна комісія здійснює:

 • перевірку фінансової документації ГРОНУ
 • перевірку дотримання у фінансово-господарській діяльності нормативів та правил, встановлених чинним законодавством України, Статутом та рішеннями з’їздів, Президії ГРОНУ
 • перевірку використання коштів ГРОНУ
 • аналіз відповідності ведення бухгалтерського та статистичного обліку відповідним нормативним документам.

4.2 Ревізійна комісія зобов’язана:

 • здійснювати контроль за фінансово – господарською діяльністю ГРОНУ шляхом проведення чергових та позачергових перевірок
 • своєчасно доводити до відома з’їзду, конференції, Президії ГРОНУ результати проведення перевірок у формі письмових звітів, доповідних записок, повідомлень на засіданнях органів управління ГРОНУ
 • інформувати з’їзди, а в перерві між ними – конференцію, Президію про всі виявлені під час перевірок недоліки та зловживання посадових осіб ГРОНУ
 • вимагати скликання позачергового з’їзду ГРОНУ у разі виникнення загрози суттєвим інтересам ГРОНУ або виявлення зловживань з боку посадових осіб ГРОНУ.

4.3 Ревізійна комісія має право:

 • отримувати від органів управління ГРОНУ, посадових осіб усі документи, що вимагаються, необхідні матеріали, вивчення яких відповідає функціям та повноваженням Ревізійної комісії
 • вимагати особистого пояснення від працівників ГРОНУ, включаючи її посадових осіб, стосовно питань, що належать до компетенції Ревізійної комісії
 • вимагати скликання позачергового з’їзду або проведення позачергового засідання Президії, якщо виникла загроза інтересам ГРОНУ або виявлені зловживання з боку посадових осіб.

У разі необхідності члени Ревізійної комісії беруть участь у засіданнях Президії з правом дорадчого голосу.

5. Організація роботи Ревізійної комісії

5.1 Організаційною формою роботи Ревізійної комісії є проведення перевірок. Ревізійна комісія проводить чергові та позачергові перевірки.
5.2 Чергові перевірки Ревізійна комісія проводить 1 раз на 2 роки.
5.3 Позачергові перевірки Ревізійна комісія проводить:

 • за рішенням конференції
 • за рішенням Президії.

5.4 За підсумками проведення чергових та позачергових перевірок Ревізійна комісія складає висновки, які підписуються членами Ревізійної комісії, котрі брали участь в перевірці. Висновки підлягають Затвердженню на засіданнях Ревізійної комісії.
Висновки чергової перевірки (за підсумками 2-річної діяльності) повинні містити:

 • підтвердження достовірності даних, що містяться в звітах та інших фінансових документах,
 • інформацію про факти порушення порядку ведення бухгалтерського обліку та надання фінансової звітності, встановлених нормативними актами України, а також інших нормативних актів України під час здійснення фінансово-господарської діяльності.

5.5 Висновки за підсумками позачергових перевірок надаються Президії не пізніше 7 робочих днів після закінчення перевірки.
5.6 Висновки за підсумками чергової перевірки повинні надаватися Президії ГРОНУ не пізніше ніж за 10 днів до конференції ГРОНУ.
В цей же термін Ревізійна комісія передає один примірник затвердженого висновку Президії, яка вносить його із своїми поясненнями на розгляд конференції ГРОНУ.
5.7 Ревізійна комісія вирішує усі питання на своїх засіданнях. Засідання проводяться у міру необхідності, але не менше 2-х разів на рік, а також перед початком перевірок та за їх результатами.
Перед початком перевірки засідання Ревізійної комісії носить організаційний характер. Під час такого засідання встановлюється план проведення зазначеної перевірки.
5.8 Засідання Ревізійної комісії можуть проводитися шляхом:

 • безпосереднього збору членів Ревізійної комісії в одному місці
 • проведення засідання за допомогою конференц-телефону або яких-небудь інших засобів зв’язку, що дозволяють членам Ревізійної комісії чути один одного.

5.9 Голова та заступник голови Ревізійної комісії обираються на з’їзді ГРОНУ. На 1-му засіданні Ревізійної комісії з числа її членів обирається секретар комісії.
5.10 Голова Ревізійної комісії:

 • керує роботою Ревізійної комісії
 • скликає засідання Ревізійної комісії
 • головує на засіданнях Ревізійної комісії
 • виконує інші функції, необхідні для організації діяльності Ревізійної комісії в межах його повноважень.

5.11 Заступник голови Ревізійної комісії надає допомогу голові, а під час його відсутності виконує функції голови.
5.12 Секретар Ревізійної комісії веде діловодство, протоколи та книгу протоколів засідань, оформлює інші документи Ревізійної комісії.
5.13 Про чергове засідання Ревізійної комісії її члени повинні інформуватися в письмовій формі не пізніше ніж за 5 робочих днів до дати засідання. Повідомлення має містити відомості про дату, час та місце проведення засідання, а також порядок денний засідання.
5.14 Позачергові засідання Ревізійної комісії скликаються головою Ревізійної комісії (а під час його відсутності – заступником голови) за рішенням конференції або Президії ГРОНУ.
5.15 Про скликання позачергового засідання члени Ревізійної комісії повинні бути поінформовані не пізніше, ніж за 2 робочих дні до очікуваної дати засідання.
5.16 Член Ревізійної комісії повинен особисто виконувати свої обов’язки. Член Ревізійної комісії не може передавати свої повноваження іншому члену Ревізійної комісії або третім особам. Усі члени Ревізійної комісії повинні сумлінно виконувати свої обов’язки і у своїй діяльності керуватися перш за все інтересами ГРОНУ, а не інтересами особистого характеру чи інтересами третіх сторін.
5.17 Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь усі її члени. У разі відсутності кворуму для проведення засідань Ревізійної комісії у зв’язку з відкликанням члена із складу цього органу управління, конференція може обрати виконувача обов’язків члена Ревізійної комісії. Виконувач обов’язків члена Ревізійної комісії працює в складі Ревізійної комісії лише до проведення з’їзду ГРОНУ.
5.18 Кожен член Ревізійної комісії має під час голосування один голос.
5.19 Рішення з усіх питань приймаються відкритим голосуванням і вважаються прийнятими, якщо за них подано 2/3 голосів присутніх членів Ревізійної комісії.
5.20 Протокол засідання Ревізійної комісії підписується головою Ревізійної комісії (або особою, яка виконує його обов’язки) та секретарем Ревізійної комісії. Якщо засідання Ревізійної комісії проводилося способом, що не передбачає безпосередньої присутності членів Ревізійної комісії в одному місці, то особи, які беруть участь в засіданні, повинні поставити свої підписи під копіями протоколу засідання або будь-яким іншим документом, що відображає їх думку стосовно того чи іншого питання порядку денного.
5.21 Усі протоколи засідань Ревізійної комісії оформлюються секретарем Ревізійної комісії та підшиваються до книги протоколів, яка зберігається у голови Ревізійної комісії.
5.22 Книга протоколів або засвідчені витяги з неї повинні надаватися для ознайомлення будь-якому з членів Ревізійної комісії, Президії ГРОНУ.

6. Відповідальність членів Ревізійної комісії

6.1 За порушення чинного законодавства України, а також положень Статуту ГРОНУ члени Ревізійної комісії можуть бути притягнені до відповідальності у відповідності до норм чинного законодавства України.
6.2 ГРОНУ має право вимагати від членів Ревізійної комісії відшкодування збитків, спричинених в результаті невиконання чи неналежного виконання покладених на них обов’язків у відповідності до порядку та в розмірах, визначених чинним законодавством України.
6.3 Порядок та підстави притягнення членів Ревізійної комісії до відповідальності регулюються нормами чинного законодавства України, Статутом ГРОНУ.