Статут ГРОНУ

Загальні положення

1.1. Всеукраїнська громадська організація “Громадська Рада освітян і науковців України” (в подальшому ГРОНУ) – добровільна, незалежна громадська всеукраїнська організація, створена на основі єдності інтересів громадян України для сприяння всебічному розвитку вітчизняної освіти і науки.

Повна назва організації – Всеукраїнська громадська організація “Громадська Рада освітян і науковців України”.

Коротка назва – ГРОНУ.

Назва російською мовою – Всеукраинская общественная организация “Общественный Совет педагогов и ученых Украины”.

Назва англійською мовою – All-Ukrainian non-governmental organization “Public Council of Educators and Researchers of Ukraine”

1.2. ГРОНУ діє відповідно до Конституції, чинного законодавства України та цього Статуту.

1.3. Діяльність ГРОНУ поширюється на всій території України.

1.4. ГРОНУ співпрацює з органами законодавчої і виконавчої влади, місцевого самоврядування, закладами, установами освіти і науки, юридичними особами незалежно від форми їх власності, громадськими організаціями, політичними партіями, їхніми фракціями у Парламенті, а також підтримує прямі стосунки із зарубіжними освітніми і науковими організаціями і установами, проводить з ними спільні заходи, укладає угоди, договори, інші правочини, вступає до міжнародних (неурядових) організацій спорідненого профілю.

1.5. ГРОНУ є юридичною особою з моменту її державної реєстрації в установленому чинним законодавством порядку.

ГРОНУ має самостійний баланс, відокремлене майно, основні й оборотні фонди, рахунки в установах банків (гривневі та валютні), виступає в якості позивача і відповідача в суді, господарському і третейському судах, має печатку, штампи, бланк зі своєю назвою, членські квитки, символіку, інші реквізити, зразки яких затверджує Президія ГРОНУ.

1.6. ГРОНУ будує свою діяльність на демократичних засадах, забезпечує рівноправність своїх членів, колегіальність у прийнятті рішень, відкритість і підзвітність у роботі своїх керівних органів, підтримує ініціативу і відповідальність за виконання прийнятих рішень.

Мета, завдання і напрями діяльності ГРОНУ

2.1. Мета:

сприяння відродженню високого суспільного авторитету, статусу педагога і вченого, підвищенню ролі освіти і науки в економічному, духовно-моральному, культурному розвитку суспільства, держави, народу, особистості та захист спільних інтересів своїх членів.

2.2. Завдання:

 • добиватися виконання Конституції, законів України щодо пріоритетного розвитку освіти і науки;
 • сприяння інноваційному розвитку держави;
 • сприяння соціальному, законодавчому захисту освітян, науковців, учнів, студентів, аспірантів, всебічному покращанню їх матеріального становища, матеріально-технічному розвитку навчально-виховних закладів і наукових установ (як державних, так і приватних);
 • підтримка творчо працюючих молодих педагогів, вчених, обдарованих аспірантів, докторантів, студентів, учнів;
 • надання пріоритету інтелектуальному розвиткові, патріотичному, морально-естетичному, фізичному вихованню дітей і молоді;
 • ініціювання методично-педагогічного та законодавчого захисту здоров’я дітей і молоді, вчителів, викладачів у навчальних закладах, їх всебічного розвитку, реалізація принципу: “здоров’я учнівської молоді має бути кращим по закінченні навчального закладу, ніж до вступу до нього; зосередження розвивально-виховних зусиль на ранньому віці дитини (пренатальний період, раннє дитинство), коли здобувається найбільший ефект, результат;
 • вплив на оновлення змісту, зростання якості освіти, впровадження в навчально-виховний процес ефективних методів, технологій, вітчизняного і зарубіжного інноваційного досвіду;
 • сприяння демократизації, гуманітаризації, гуманізації освіти, впровадженню толерантної педагогіки та державно-громадського управління галуззю, вдосконаленню її структурної організації;
 • сприяння рівноправному розвитку освіти, науки, культури, мови всіх народностей, що проживають в Україні;
 • сприяння докорінному вдосконаленню педагогічної освіти, ретельному відбору і допрофесійній підготовці талановитої, здатної до педагогічної діяльності молоді за ознаками духовно-морального, інтелектуально-творчого потенціалу;
 • сприяння поєднанню зусиль релігії, церкви, освіти, науки, навчальних і наукових установ у духовно-моральному становленні юного покоління, очищенні суспільства від бездуховності, безчестя, жорстокості, розпусти;
 • громадський моніторинг норм моралі в ЗМІ і в діяльності владних структур всіх рівнів, сприяння встановленню в суспільстві здорового, високоморального способу, укладу життя;
 • сприяння всебічній допомозі батькам, сім’ї у вихованні дітей, налагодженню тісної співпраці сім’ї і школи, її законодавчому обґрунтуванню і забезпеченню; підготовці дітей і молоді до подружнього, сімейного життя, до ролі батька і матері, вихователя власних дітей; організації громадсько-державного педагогічного батьківського всеобучу, спеціальної педагогізації суспільно-державного життя, подолання сімейної кризи, масових розлучень, повного та напівсирітства, масової безпритульності дітей;
 • всебічна підтримка, популяризація досягнень вітчизняної науки, наукових колективів і окремих науковців, талановитої наукової молоді, надання допомоги широкому впровадженню наукових здобутків у практику;
 • здійснення громадського моніторингу за виконанням законодавства, нормативних актів у галузі освіти і науки;
 • розвиток міжнародного співробітництва, встановлення міжнародних контактів у галузі освіти і науки.

2.3. Напрями діяльності ГРОНУ відповідно до мети і завдань в порядку, що не суперечить чинному законодавству:

 • об’єднує зусилля широкого загалу освітян, науковців, учнівської і студентської молоді, батьків, службовців, закладів освіти і науки, державних, громадських, політичних організацій, діячів культури і мистецтва, ЗМІ для практичного їх втілення в державі і суспільстві;
 • створює розгалужену, чітко організовану, структуровану систему своїх первинних осередків і регіональних, міських, районних організацій, що покликані практично здійснювати, вирішувати поставлені у п. 2.2. завдання;
 • налагоджує зв’язки, співпрацю з органами державної і виконавчої влади та місцевого самоврядування, Національною академією наук України і Академією педагогічних наук України, іншими спорідненими академіями та їх науково-дослідними установами, навчально-виховними закладами всіх типів, рівнів і форм власності, профспілками, громадськими організаціями як вітчизняними, так і зарубіжними;
 • ініціює законопроекти з актуальних проблем освіти і науки;
 • проводить разом з вітчизняними та зарубіжними організаціями, установами регіональні, всеукраїнські і міжнародні освітні та наукові семінари, симпозіуми, “круглі столи”, конференції, фестивалі, конкурси, олімпіади, курси; здійснює обмін вітчизняним і зарубіжним досвідом, інноваціями, а також закордонні відрядження й стажування педагогів і вчених, студентів, запрошення зарубіжних фахівців; укладає відповідні угоди;
 • встановлює стипендії ГРОНУ для талановитих учнів, студентів, аспірантів, гранти для молодих вчених;
 • вносить пропозиції та підтримує кандидатів на здобуття вітчизняних та міжнародних наукових і почесних звань, нагород, премій для талановитих педагогів і науковців;
 • здійснює громадську експертизу відомчих державних програм і рішень щодо освіти та науки, відповідних законодавчих актів і в разі потреби вносить свої пропозиції, поправки, доповнення;
 • представляє інтереси своїх колективних та індивідуальних членів, захищає їх права, честь і гідність.
 • домагається виділення ефірного часу та місця в електронних і друкованих ЗМІ для постійних і тематичних передач та публікацій з актуальних проблем освіти і науки, залучення до участі в них провідних діячів освіти, науки, культури, представників громадськості та владних структур;
 • створює власні ЗМІ та видавництва;
 • разом з Міністерством освіти і науки України та Академією педагогічних наук, Національною академією наук України, Міністерством у справах сім’ї, дітей та молоді України, профспілками, іншими причетними відомствами, установами, органами місцевого самоврядування, науковими і навчальними закладами, громадськістю, ЗМІ розгортає широку роботу з всебічної допомоги сім’ї у вихованні дітей, педагогічної освіти батьків, законодавчо-правового захисту сім’ї, матеріальної допомоги багатодітним, малозабезпеченим сім’ям.

Членство в ГРОНУ, права та обов’язки її членів

3.1. Членство в ГРОНУ є колективним і індивідуальним.

3.2. Колективними членами ГРОНУ є колективи навчально-виховних закладів всіх рівнів, типів, форм власності, науково-дослідних установ, громадські організації в галузі освіти і науки, що визнають цей Статут і сплачують членські внески.

3.3. Прийом у колективні члени ГРОНУ здійснюється: Президією ГРОНУ- організацій, що мають всеукраїнський статус; правліннями регіональних, міських, районних організацій і первинних осередків – решти організацій на підставі рішень їх уповноважених органів.

Колективні члени реалізують свої права та обов’язки через своїх представників.

3.4. Індивідуальними членами ГРОНУ можуть бути громадяни України, що визнають цей Статут, активно працюють над виконанням його завдань, сплачують членські внески.

3.5. Прийом індивідуальних членів здійснюють Президія Ради, правління її регіональних, міських, районних організацій і первинних осередків на підставі заяви.

3.6. Порядок сплати та розмір членських внесків визначається Положенням, затвердженим президією ГРОНУ.

3.7. Права членів ГРОНУ:

 • дотримуючись вимог Статуту ГРОНУ, самостійно вести свою творчу, організаційну і фінансову діяльність;
 • брати участь у роботі керівних органів ГРОНУ, в організованих нею заходах;
 • рекомендувати своїх представників до складу керівних органів ГРОНУ, обирати їх членів та бути обраними до них;
 • звертатись до ГРОНУ за захистом своїх законних прав і інтересів, отримувати консультативну, методичну, наукову, матеріальну допомогу;
 • за активну, плідну діяльність одержувати нагороди, відзнаки, премії ГРОНУ;
 • вносити пропозиції до планів діяльності ГРОНУ.

3.8. Обов’язки членів ГРОНУ:

 • відповідально виконувати вимоги Статуту, рішення з’їздів, конференцій та керівних органів ГРОНУ;
 • вести активну, плідну практичну роботу щодо виконання завдань ГРОНУ, підтримувати її громадсько-державний авторитет.

3.9. Членство в ГРОНУ припиняється:

 • за письмовою заявою колективного чи індивідуального члена до органу, що приймав його у ГРОНУ;
 • за рішенням ГРОНУ в разі невиконання вимог Статуту, несплати членських внесків чи дій, що дискредитують її діяльність.

Структура ГРОНУ

4.1. ГРОНУ складається зі своїх первинних осередків і регіональних, міських, районних організацій.

4.2. Первинні осередки створюються колективами навчально-виховних закладів та наукових установ і об’єднуються в регіональні, міські, районні організації.

Первинні осередки діють без статусу юридичних осіб на підставі власних Положень, що не суперечать Статуту ГРОНУ.

Вони легалізуються шляхом подання повідомлення про своє заснування в установленому чинним законодавством порядку.

4.3. Регіональні, міські, районні організації ГРОНУ легалізуються в установленому порядку і діють на підставі своїх Положень, прийнятих їх керівними органами, що не суперечать Статуту ГРОНУ, та затверджених: регіональних організацій – Правлінням ГРОНУ, міських і районних організацій – правліннями регіональних організацій.

У разі набуття статусу юридичної особи вони повинні зареєструватись в установленому чинним законодавством порядку.

4.4. Громадські організації, що за власним бажанням увійшли до складу ГРОНУ на правах колективних членів, діють за своїми Статутами, програмами діяльності і водночас дотримуються Статуту ГРОНУ та беруть активну участь у виконанні її завдань.

Керівні органи ГРОНУ

5.1. Керівними органами ГРОНУ є:

 • з’їзд;
 • конференція;
 • Президія;
 • Правління;
 • Ревізійна комісія.

5.2. Вищими керівними органами ГРОНУ є з’їзд, що скликається не рідше, ніж 1 раз на 5 років, та конференція, яка скликається не менше ніж 1 раз на 2 роки.

5.3. З’їзд, конференція скликаються за рішенням Президії ГРОНУ або за вимогою 1/3 її регіональних організацій.

5.4. Порядок обрання делегатів з’їзду та конференції від регіональних організацій ГРОНУ і громадських організацій всеукраїнського рівня – колективних членів ГРОНУ, норми їх представництва визначає підготовчий організаційний комітет з’їзду, конференції, а для наступних з’їздів, конференцій – президія ГРОНУ.

5.5. З’їзд, конференція визнаються правомочними, якщо на них присутні більше половини обраних делегатів.

Рішення з’їзду, конференції приймається простою більшістю голосів делегатів, крім рішень про припинення діяльності ГРОНУ, яке приймається 2/3 голосів делегатів. Рішення з’їзду, конференції є обов’язковими для колективних і індивідуальних членів ГРОНУ.

5.6 . З’їзд:

 • затверджує Статут ГРОНУ, зміни та доповнення до Статуту;
 • затверджує програму основних напрямів діяльності ГРОНУ на період до наступного з’їзду та звіт про його виконання;
 • обирає Голову ГРОНУ, Президію, Ревізійну комісію, її голову і заступника терміном на 5 років, заслуховує і затверджує звіт ревізійної комісії;
 • приймає резолюції, звернення, пропозиції з’їзду щодо актуальних проблем освіти і науки;
 • визначає загальний порядок формування й використання фондів ГРОНУ, джерел надходження коштів;
 • приймає рішення про ліквідацію та реорганізацію ГРОНУ, затверджує ліквідаційний баланс;

5.7. Конференція:

 • вносить назрілі, невідкладні зміни і доповнення до Статуту ГРОНУ та затверджує їх;
 • обирає виконуючими обов’язки Голови ГРОНУ, голови і заступника голови Ревізійної комісії, окремих членів президії, якщо обрані на з’їзді не в змозі виконувати свої обов’язки (хвороба, заява про відставку, інші об’єктивні причини);
 • вносить назрілі зміни в програму напрямів діяльності ГРОНУ;
 • приймає резолюції, звернення, пропозиції конференції щодо актуальних проблем освіти і науки.

5.8. Президія ГРОНУ:

 • керівний колегіальний орган управління діяльністю ГРОНУ в період між з’їздами та конференціями;
 • обирається з’їздом у визначеній ним кількості членів; до її складу входять Голова ГРОНУ та його перший заступник і заступники, керівники регіональних організацій, а також обрані з’їздом керівники громадських організацій – колективних членів ГРОНУ всеукраїнського рівня, якщо вони не взяли самовідводи чи проти них не виказали заперечень делегати, при наявності яких вони обираються з’їздом, як і решта членів Президії, що не є керівниками регіональних організацій;
 • організує всю поточну роботу ГРОНУ, виконання програми основних напрямів її діяльності, координує діяльність регіональних організацій;
 • утворює для поточної організаційної роботи секретаріат, який очолює завідуючий секретаріатом; на посаду завідуючого секретаріатом ГРОНУ призначається один із членів Правління ГРОНУ; завідуючий секретаріатом ГРОНУ та його члени можуть працювати як на громадських засадах, так і на постійній платній основі; кількісний склад секретаріату, умови праці та її оплати для завідуючого й працівників секретаріату визначаються Президією ГРОНУ;
 • обирає зі свого складу Правління, першого заступника та заступників Голови ГРОНУ;
 • скликає чергові та позачергові з’їзди, конференції ГРОНУ;
 • представляє ГРОНУ у взаємовідносинах з державними, громадськими, міжнародними установами і організаціями;
 • затверджує бюджет ГРОНУ і звіт про його виконання, штатний розпис, кошторис утримання апарату Ради;
 • створює на правах юридичної особи структури ГРОНУ, затверджує їх керівників, координує їх діяльність;
 • засновує засоби масової інформації, видавництва ГРОНУ, затверджує їх керівників;
 • затверджує зразки символіки, іншу атрибутику ГРОНУ, реєструє їх в установленому порядку;
 • формує тимчасові й постійні творчі та експертні групи, науково-дослідні колективи, експериментальні майданчики та заклади для практичного вирішення статутних завдань, затверджує Положення про них;
 • вносить пропозиції щодо кандидатів на здобуття державних і міжнародних почесних звань, нагород, премій;
 • проводить не прибуткові освітні й наукові конкурси, олімпіади, фестивалі та нагороджує їх переможців;
 • засновує і присуджує стипендії, гранти, надає матеріальну допомогу.

Засідання Президії проводяться в міру необхідності, але не менше ніж 2 рази на рік.

Роботою Президії керує Голова ГРОНУ, а в період його відсутності – його перший заступник або заступники; рішення Президії приймаються простою більшістю голосів при наявності 2/3 її членів.

За погодженням з Президією Голова визначає і розподіляє обов’язки між її членами, першим заступником та заступниками.

5.9. Голова ГРОНУ:

 • здійснює загальне керівництво ГРОНУ, Президією, Правлінням, забезпечує виконання рішень з’їздів, конференцій, Президії, статуту ГРОНУ;
 • представляє ГРОНУ у взаємовідносинах з державними органами і громадськими організаціями, установами, підприємствами, фірмами тощо, у тому числі – вітчизняними, закордонними і міжнародними.
 • затверджує документи ГРОНУ, від її імені укладає угоди, договори інші правочини, відкриває банківські рахунки, є розпорядником коштів, кредитів, підписує фінансові документи.

5.10. Правління ГРОНУ:

 • обирається Президією ГРОНУ у визначеному ним кількісному складі;
 • є керівним виконавчим органом ГРОНУ на період між засіданнями Президії та здійснює оперативне управління діяльністю ГРОНУ, спрямованого на виконання рішень з’їздів, конференцій, Президії, статутних положень, робочих планів, програм тощо;
 • до складу Правління за посадами входять голова ГРОНУ, його перший заступник та заступники, а також обрані Президією члени Правління;
 • засідання Правління проводиться в міру необхідності, але не менше ніж 1 раз на 3 місяці;
 • рішення Правління приймаються простою більшістю голосів при наявності більше половини членів Правління.

5.11. Ревізійна комісія:

 • обирається з’їздом у визначеному ним кількісному складі;
 • контролює фінансово-господарську діяльність ГРОНУ на підставі Положення, затвердженого Президією, здійснює свої загальні ревізії не менш, ніж 1 раз на 2 роки; про свою діяльність звітує на з’їзді;
 • голова, його заступник і члени Ревізійної комісії не можуть обиратись до інших керівних органів ГРОНУ.

Кошти та майно ГРОНУ

6.1. ГРОНУ є власником свого майна: фінансових коштів, акцій, інших цінних паперів, наукового, культурно-освітнього, оздоровчого майна, житла, адміністративних приміщень, споруд виробничого та невиробничого призначення, обладнання, оснащення, транспортних засобів, оргтехніки, засобів зв’язку та іншого майна, необхідного для забезпечення статутної діяльності.

6.2. Кошти, майно ГРОНУ створюються за рахунок:

 • вступних і членських внесків, пожертвувань, подарунків громадян, юридичних осіб – вітчизняних і зарубіжних;
 • державного фінансування на виконання цільових програм і проектів в галузі освіти і науки;
 • інших надходжень, що не суперечать чинному законодавству.

6.3. ГРОНУ, створені нею установи і підприємства реєструються у відповідних державних органах, ведуть оперативний бухгалтерський облік, статистичну звітність у встановленому законом порядку.

Зміни та доповнення до Статуту ГРОНУ

7.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться та затверджуються з’їздом або конференцією ГРОНУ.

7.2. Про зміни, що внесені до Статуту, ГРОНУ інформує Міністерство юстиції України в установленому чинним законодавством порядку.

Припинення діяльності ГРОНУ

8.1. Припинення діяльності ГРОНУ проводиться шляхом її реорганізації або ліквідації.

8.2. Припинення діяльності ГРОНУ здійснюється за рішенням з’їзду, якщо за нього подано 2/3 голосів делегатів, за рішенням суду.

8.3. При припиненні діяльності ГРОНУ її кошти і майно використовуються на виконання статутних завдань або передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду, а у випадку ліквідації за рішенням суду – спрямовуються в дохід держави.